O nas

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Chiramed powstała 1 września 2013 roku. Poradnia wpisana jest do rejestru Niepublicznych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych pod numerem 36/2013.


Jesteśmy niepubliczną Poradnią prowadzącą działalność diagnostyczno-terapeutyczną i edukacyjną dla dzieci oraz osób dorosłych. Pomocą obejmujemy zarówno dzieci zdrowe, dzieci z zaburzonym rozwojem, jak również dzieci adoptowane oraz przebywające w opiece zastępczej, uwzględniając specyfikę ich problemów. Poradnia zapewnia swoim klientom prawo do uzyskania rzetelnej i profesjonalnej pomocy, świadczonej zgodnie z zasadami etyki zawodowej, zapewnia poufność, życzliwość i podmiotowe traktowanie


Nasza Poradnia podlega merytorycznemu nadzorowi Kuratora Oświaty w Krakowie. Posiadamy podobne uprawnienia jak publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne (za wyjątkiem wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania). Dokumenty firmowane przez Chiramed mają taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez poradnie publiczne. Poradnia jest uprawniona do wydawania opinii respektowanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne podczas egzaminów zewnętrznych - (sprawdzianów po szkole podstawowej, egzaminów gimnazjalnych i na maturze) oraz podczas oceniania wewnątrzszkolnego


Więcej na temat podstaw prawnych dowiecie się w zakładce Statut.

Poradnia udziela pomocy:
  • psychologicznej,
  • pedagogicznej.

Nasza poradnia przeprowadza badania psychologiczne (diagnozy) zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla potrzeb instytucji. Nasze orzeczenia honorowane są przez ZUS, zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, szkoły itp. Pomoc w naszej poradni udzielana jest odpłatnie, bez skierowań i rejonizacji. Nie ma konieczności długiego oczekiwania na wizytę, a opinie wydawane są zazwyczaj do 7 dni od zakończenia diagnozy.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Chiramed w Tymbarku | 2013-2015