Oferta

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Chiramed powstała 1 września 2013 roku. Poradnia wpisana jest do rejestru Niepublicznych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych pod numerem 36/2013.


Jesteśmy niepubliczną Poradnią prowadzącą działalność diagnostyczno-terapeutyczną i edukacyjną dla dzieci oraz osób dorosłych. Pomocą obejmujemy zarówno dzieci zdrowe, dzieci z zaburzonym rozwojem, jak również dzieci adoptowane oraz przebywające w opiece zastępczej, uwzględniając specyfikę ich problemów. Poradnia zapewnia swoim klientom prawo do uzyskania rzetelnej i profesjonalnej pomocy, świadczonej zgodnie z zasadami etyki zawodowej, zapewnia poufność, życzliwość i podmiotowe traktowanie


Nasza poradnia przeprowadza badania psychologiczne (diagnozy) zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla potrzeb instytucji. Nasze orzeczenia honorowane są przez ZUS, zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, szkoły itp. Pomoc w naszej poradni udzielana jest odpłatnie, bez skierowań i rejonizacji. Nie ma konieczności długiego oczekiwania na wizytę, a opinie wydawane są zazwyczaj do 7 dni od zakończenia diagnozy.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Chiramed zajmuje się:
 • wydawaniem opinii psychologicznych i pedagogicznych,
 • diagnozą inteligencji,
 • diagnozą osobowości,
 • diagnozą gotowości do uczenia się i dojrzałości szkolnej,
 • diagnozą dysleksji rozwojowej (dysleksji, dysgrafii, dysortografii) i jej terapią,
 • diagnozą przyczyn innych niepowodzeń szkolnych,
 • diagnozą przyczyn trudności wychowawczych,
 • diagnozą zaburzeń zachowania,
 • diagnozą psychologiczną specyficznych trudności w nauce,
 • doradztwem zawodowym – polegającym na pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,
 • diagnozą lęku u dzieci i dorosłych,
 • diagnozą i terapią agresji i innych zaburzeń emocjonalnych,
 • przeprowadzaniem zajęć psychoedukacyjnych w szkołach,
 • poradnictwem i konsultacjami psychologicznymi i pedagogicznymi
 • diagnozą i terapią pedagogiczną,
 • usprawnianiem nauki czytania i pisania dla dzieci,
 • prowadzeniem zajęć rozwijających twórcze myślenia u dzieci,
 • prowadzeniem indywidualnych zajęć w ramach wczesnego wspierania rozwoju dziecka,
 • udzielaniem konsultacji pedagogicznych zawierających zalecenia do pracy z dzieckiem oraz program edukacyjny.

Dokumenty wydawane przez Poradnię mają taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez poradnie publiczne.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Chiramed w Tymbarku | 2013-2015