Statut Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Chiramed

 

Podstawa prawna:

·       Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późn. zmianami).

·       Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 97 z 2006 r., poz. 674 z późn. zmianami).

·       Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013.199)

·       Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010  r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach         i placówkach (DZ. U. Nr 228 z 2010 r., poz. 1487).

·       Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (dz. U. Nr 173 z 2008 r., poz. 1072).

·       Rozporządzenie MEN z 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz. 133).

·       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 223, poz. 1869).

·       Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej(Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1492).

 

 

§1.

Postanowienia ogólne

 

1. Placówka nosi nazwę: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Chiramed.
2. Siedziba Poradni mieści się w Centrum Medycznym Chiramed, 34-650 Tymbark 315.

3. Poradnia udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

4. Osobą prowadzącą Poradnię jest Magdalena Wajda, ul. Piłsudskiego 79, 34-600 Limanowa, pełniąca funkcję dyrektora poradni.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty                    w Krakowie.

6. Poradnia używa pieczęci:

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Chiramed

34-650 Tymbark 315

NIP                                             Regon

tel.

 

 

7. Poradnia jest prowadzona na podstawie wpisu do rejestru niepublicznych szkół i placówek prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Limanowej

 

 

 

§2.

 Cele i zadania poradni oraz formy ich realizacji

 

1. Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy  w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci          i młodzieży.

2. Poradnia udziela pomocy uczniom (ich rodzicom) i nauczycielom przedszkoli i placówek

mających siedzibę na terenie województwa małopolskiego, a w szczególności powiatu

limanowskiego oraz wszystkim zainteresowanym.

 

3. Do zadań poradni należy w szczególności:

• diagnoza i poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne,

• udzielanie pomocy diagnostyczno – terapeutycznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi trudnościami w nauce oraz pomocy merytorycznej i prawno – organizacyjnej rodzicom            i nauczycielom tych dzieci,

• rozpowszechnianie wśród rodziców, nauczycieli, dzieci wiedzy na temat dysleksji i innych problemów szkolnych oraz sposobów radzenia sobie z nimi,

• pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

 

4. Poradnia realizuje zadania poprzez:

·      diagnozę

·      konsultację

·      terapię

·      psychoedukację

·      doradztwo

·      interwencje w środowisku ucznia

·      działalność profilaktyczną

·      działalność informacyjną.

 

5. Zadania, o których mowa w ust. 4, są realizowane we współpracy z:

a) rodzicami,

b) nauczycielami przedszkoli, szkół lub placówek,

c) pracownikami poradni,

d) innymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami.


6. Poradnia wydaje opinie:

 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania,
 • opinia dotycząca konieczności dostosowania wymagań do potrzeb i możliwości dziecka,
 • opinie psychologiczno-pedagogiczne o poziomie funkcjonowania dziecka,
 • inne opinie, zgodnie z potrzebami dziecka.

 

7. Opinię wydaje się na wniosek rodziców dziecka.

 

8. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, wydane przez lekarza.


9. Opinia zawiera:

 • datę wydania opinii
 • oznaczenie poradni, w której działa zespół wydający opinię
 • podstawę prawną opinii
 • skład zespołu, który wydał opinię
 • imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania,        a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania
 • stwierdzenie, że zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka            (w przypadku opinii dotyczących opinii wczesnego wspomagania)
 • wskazanie odpowiedniej formy pomocy i wsparcia udzielanych dziecku i rodzinie,     w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, stosownie do potrzeb
 • uzasadnienie opinii, w tym szczegółowe uzasadnienie wskazanej formy pomocy               i wsparcia
 • podpis przewodniczącego zespołu.

 

10. W poradni działa zespół opiniujący:

a) o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

b) o potrzebie dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia.

11. Zespół powołuje dyrektor poradni. W skład zespołu mogą wchodzić:

a. dyrektor poradni, jako przewodniczący zespołu,

b. psycholog,

c. pedagog,

d. logopeda,

e. inni specjaliści, w tym spoza poradni, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny -

opracowujący diagnozę w zakresie posiadanej specjalności.

12. Członkowie zespołu opiniującego zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach.

 

§3.

Prawa i obowiązki osób korzystających z usług poradni
 

1. Z usług Poradni mogą korzystać: 

 • Dzieci, młodzież oraz ich rodzice
 • Pedagodzy oraz nauczyciele z placówek oświatowych.

2. Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne i odpłatne.
3. Niepełnoletnia osoba korzystająca z usług Poradni ma obowiązek zgłoszenia się            z rodzicem lub opiekunem prawnym.

 1. Klienci Poradni maja prawo do:

·      korzystania z zajęć na terenie Poradni w warunkach bezpiecznych i higienicznych oraz gwarantujących zachowanie anonimowości;

·      korzystania z usług Poradni, na życzenie klienta, w miejscu jego zamieszkania lub miejsca pobytu, jeśli warunki gwarantują prawidłowy przebieg procedur diagnostycznych, terapeutycznych etc.

·      zachowania tajemnicy danych zgodnie z odrębnymi przepisami;

·      profesjonalnej pomocy merytorycznej;

·      otrzymania opinii psychologiczno-pedagogicznej;

·      otrzymania wyników przeprowadzonej diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej etc.;

·      uczestnictwa w zajęciach indywidualnych i grupowych organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 4. Organy poradni

    

 1. Organami Poradni są:

 • Dyrektor Poradni
 • Zespół Specjalistów (rada pedagogiczna)

 

 1. Do obowiązków dyrektora poradni należy:

·      Kierowanie działalnością Poradni oraz reprezentowanie jej na zewnątrz

·      Organizowanie pracy Poradni oraz odpowiedzialność za nią

·      Dokonywanie przydziału czynności dla pracowników

·      Zatwierdzanie planów pracy Poradni

·      Rozwiązywanie sytuacji spornych dotyczących pracowników i osób korzystających        z usług poradni, zgodnie z obowiązującymi przepisami

·       Ustalanie planu doskonalenia zawodowego pracowników

·      Zatrudnienie i zwolnienie pracowników Poradni.

 

3. Zespół specjalistów składa się z Dyrektora oraz wszystkich pedagogów, psychologów, oraz innych specjalistów zatrudnionych w Poradni. W zebraniach Zespołu specjalistów mogą także brać udział osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Zespołu specjalistów.
4. Do zadań zespołu specjalistów należy w szczególności:

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci i młodzieży, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron badanych
 • Wydawanie opinii
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów i rodziców
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych, celem wspierania rozwoju ucznia, określania odpowiednich form pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.

5. Przewodniczącym Zespołu specjalistów jest Dyrektor Poradni.
6. Zespół specjalistów stanowi organ doradczy względem Dyrektora i pomaga w prowadzeniu Poradni

 

§ 5
Organizacja Poradni

 

1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
2. Poradnia zatrudnia pracowników: psychologów, pedagogów i inne osoby, w zależności od bieżących potrzeb.
3. Dzienny czas pracy poradni ustala Dyrektor Poradni.

 

§6

Organizacja Poradni w danym roku szkolnym

 

1. Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz

organizacji poradni, opracowany przez dyrektora poradni.

2. W arkuszu organizacji poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników

poradni oraz ich kwalifikacje.

 

§ 7

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej

 

1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest samofinansującą się placówką      i prowadzi działalność finansową na podstawie odrębnych przepisów.
2. Poradnia uzyskuje środki finansowe między innymi poprzez:
a) opłaty uzyskiwane z tytułu świadczonych usług,
b) środki pomocowe.

§ 8
Zasady przyjmowania klientów

 

1.Klientem Poradni może zostać osoba, która zgłosi się do placówki i wyrazi takie życzenie.
2. W szczególności klientem może zostać szkoła podstawowa lub gimnazjum.

 

 


                            § 9.

Dokumentacja pracy poradni

 

Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

·      alfabetyczny spis dzieci korzystających z pomocy

·      dokumentację badań

·      dziennik indywidualnych zajęć pracowników

·      inną dokumentację.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

Zmiany statutu mogą być dokonywane poprzez uchwałę założyciela Poradni.

 

 

Poradnia rozpoczyna swoje funkcjonowanie i niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem  1 sierpnia 2013r.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Chiramed w Tymbarku | 2013-2015